Kapital Norges ledende businessmagasin

Tallenes tale Tydeliggjøring av en redaksjonell profil

Strategy | Concept | Visual identity | Editorial design | Art direction

En bauta innen norsk næringslivsjournalistikk
Kapital er Norges ledende businessmagasin, og har eksistert siden 1971. 

Det var med en viss ærefrykt at vi i november 2017 påtok oss oppdraget med å gjennomføre et totalt redesign av det 47 år gamle magasinet Kapital – en bauta innen norsk næringslivsjournalistikk, og et magasin med et tydelig redaksjonelt DNA og visuelt formspråk. 

Kapitals visuelle profil, med oransje ramme og fet, sort typografi, har mer eller mindre forblitt uendret siden lanseringen, og har gjennom årene opparbeidet seg en form for kultstatus som kompromissløs, hardtslående og offensive. 

Lansert i 1971: Første utgave av magasinet kom ut for 47 år siden.

Å bevare essensen
Å skulle endre en godt etablert visuell profil handler vel så mye om å bevare som å fornye. Ambisjonen har vært å bruke design som et virkemiddel for rekrutteringen av nye lesere, men aldri på bekostning av eksisterende. Fremfor å legge en godt etablert identitet til side, var utganspunktet å bygge videre på, og forsterke, det som allerede fungerer i dag. 

Målsetningen med prosjektet var å skape et visuelt rammeverk, som ytterligere forsterker Kapitals redaksjonelle profil.

 • Illustrert forside: Da vi i april 2018 lanserte første utgaven med nytt design benyttet vi et illustrert portrett av Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Illustrasjon: Kristian Hammersatd/ByHands

 • Tall som identitetsbærer: Gjennom hele magasinet benyttes tall aktivt til navigering i innholdet.

 • Visuell journalistikk: Bruken av bilder og illustrasjoner har fått en mer prominent rolle. Foto: Einar Aslaksen 

 • Grafer og tabeller: En viktig del av Kapitals redaksjonelle profil omhandler tall og inforgrafikk. 

 • Nøkkeltall i margen: Som et gjennomgående grep fremheves nøkkeltall fra innholdet og plasseres i en egen spalte på siden. Foto: Christian Breidlid/Paragon Features

 • Aura-fotografering: Da cover-saken skulle handle om 40 unge ledertalenter, valgte Skilhagen å benytte aura-fotografering. En teknikk fra 70-tallet, som står i stor kontrast til magasinets øvrige redaksjonelle profil. Foto: Monica Strømdahl

Tydeliggjøring av redaksjonelt DNA
En rød tråd i magasinets redaksjonelle innhold er tall, med utgangspunkt i næringsliv, børs og lister over firmaer og enkeltpersoner. Dette var noe vi ønsket å forsterke ytterligere visuelt. Nøkkeltall i enkeltsaker har fått en mer prominent plass enn tidligere, og journalistene kan også løfte ut tall de ønsker å fremheve.

Tall er også uthevet i løpende brødtekster, uten at det går på bekostning av leseropplevelse. Dette gjør at man enkelt kan scanne gjennom en artikkel for å finne nøkkelinformasjon og relevante tall. 

 • Seksjonssider: Som et ledd av redesignet har vi introdusert tydeligere seksjons-innganger, noe som bidrar til enklere navigering. Foto: Monica Strømdahl

 • Visuelle overraskelser: Ambisjonen med prosjektet har vært å gi magasinet et visuelt løft utover kun designprinsipper. I utgave 7, 2018 valgte vi å benytte aura-fotografering da unge ledertalenter skulle portretteres. Foto: Monica Strømdahl

 • Attraktive grafer: Fremfor å skjule grafer og tabeller valgte vi å gjøre de til visuelt bærende elementer.

 • Sterke farger: I den nye visuelle profilen til Kapital har vi valgt å benytte sterke primærfarger til tabeller, grafer og annen infografikk.

 • Forenkle det kompliserte: Gjennom layoutprinsipper har vi jobbet aktivt med å forenkle til tider komplisert innhold.

 • Plass til bilder: I enkeltsaker har vi lagt ekstra stor vekt på bruken av fotografi, og gitt god plass til dette i layouten. Foto: Einar Aslaksen

Fokus på visuell journalistikk
Visuell journalistikk, i form av fotografi og illustrasjon, har fått en viktigere rolle i det redesignede magasinet. Fremfor en løsning hvor det visuelle gjentar det tekstlige, har vi fokusert på en visuell historiefortelling hvor de to utfyller hverandre.

 • Kunst og Kapital: Da Kapital skulle presentere et utvalg kunstnere de mener er personer som lager kunst man bør investere i, valgte vi å portrettere personene i deres eget atelier. Foto: Einar Aslaksen 

 • Tall og tabeller: Nok et eksempel på aktivt bruk av tall og effekten av å gi tabeller en mer prominent plass

 • Nøkkeltall: På hvert oppslag er det satt av plass i en egen spalte til fremheving av relevante tall. 

 • Illustratører: En rekke av sakene i Kapital etter redesignet er kommunisert gjennom bruken av illustrasjoner. Illustrasjon: Trond Bredesen

Taktilitet: Magasinet som objekt
Utover å øke magasinets format til industristandard for å imøtekomme annonsører, har vi endret papir på innmat og cover. Dette gir en tydelig taktil identitet, og gjennom to ulike papirkvaliteter på innmaten forenkles også navigasjonen for leserne. 

Illustrert cover: Luksus og klokker. Illustrasjon: Espen Friberg

Undersøkelser viser at Kapitals lesere bruker i snitt 60 minutter per utgave. Med slike høye tall blir taktilitet og magasinet som et objekt en viktige del av totalopplevelsen. 

 • Visuell journalistikk: I saker hvor det kan være vanskelig å få tak i fotografier eller annen visuell dokumentasjon har vi valgt å illustrere aktuelle hendelsesforløp for å komplimentere tekstene. Illustrasjon: Trond Bredesen

 • Den orange rammen: Den orange rammen som har kjennetegnet Kapital i alle år er beholdt, og aktivt bruk av den orange identitetsfargen er fremhevet. Foto: Einar Aslaksen

 • Vin: En egen seksjon om vin er et nytt redaksjonelt bidrag til Kapital

 • Variasjoner i taktilitet: I seksjonen som Inside benytter vi et annet papir enn i magasinet ellers. Dette gir et taktilt brudd og bidrar til enklere navigering.

 • Personlige møter: Fotografiet er aktivt brukt som en egen stemme i portrettintervjuer. Foto: Therese Alice Sanne

 • Faste spalter: Gjestekommentarer er en av flere faste spalter man finner i Kapital

En subtil, men viktig justering
Utgangspunktet for prosjektet var aldri å redesigne logoen til Kapital, som har en sterk visuell gjenkjennelighet. Subtile justeringer i tråd med endringer av fonter i magasinet ble likevel et naturlig resultat av prosjektets totalitet.

Subtil justering: Som et resultat av redesignet valgte vi å endre typografien i logoen til Kapital. En subtil, men nødvendig justering.

Før og etter: Gjenkjennelig men ny avsenderidentitet.

Økt lesbarhet og navigasjon
Variasjon i spaltebredder, hvor lange artikler benytter bredere tekstspalter, bidrar til økt lesbarhet, taktskifter og variasjon i uttrykket.

 • Lansering: Første utgave ble lansert i april 2018. Foto: Rune Kongsro

 • Lanseringsfest: I forbindelse med lanseringen av første utgave ble det arrangert en større fest på Latter i Oslo. Foto: Rune Kongsro